REGULAMIN OUTLET I PRZEDSPRZEDAŻY

( PREORDER)

Z DNIA 30/04/2018

CENA:

 1. Ceny są cenami ze wszystkimi podatkami VAT, czyli brutto.
 2. Wszystkie ceny są podawane w polskich walutach PLN.
 3. Cena jednostkowa towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy klientem a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Cena dotyczy jednej sztuki.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA:

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym, na Allegro, za pośrednictwem maila lub na innych portalach, gdzie Sprzedawca ma wystawione aukcje sprzedażowe.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a)      płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b)      płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ

c)      Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

d)     W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

a)      Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

b)      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

c)      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

d)     W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie nie wcześniej niż 1 dzień roboczy po złożeniu zamówienia.

O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a)      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b)      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Produkt w nienaruszonym stanie, ze wszystkimi metkami zewnętrznymi i wewnętrznymi, czysty i bez zniszczeń należy odesłać w opakowaniu producenta na adres:

BONAYS.PL Sara Chełminiak
ul. Wróbli 32/10
40-534 Katowice
tel. kontaktowy : +48 506 471 873

 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

Skutki odstąpienia od Umowy:

a)    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b)    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c)     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d)    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e)    Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f)     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu,

g)    Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Sklep zastrzega sobie prawo do możliwość odmowy przyjęcia zwrotu, jeśli produkt był zakupiony w cenie promocyjnej w sekcji OUTLET.

 

KTO MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY:

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

REKLAMACJA, GWARANCJA I RĘKOJMIA

 

 1. REKLAMACJA

a)      Sprzedający za pośrednictwem kategorii OUTLET  informuje Klienta o  wadach Towaru Outletowego w sekcji przyczyna obniżki .

b)      W zakresie ujawnionych i opisanych wad Towaru z Outlet Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz gwarancji przy sprzedaży. Klient nie może zgłaszać więc reklamacji na wady, które były ukazane na sklepie przy danym produkcie.

 1. GWARANCJA PRZY SPRZEDAŻY

a)      Reklamacje na produkty zakupione z sekcji Outlet posiadają gwarancję producenta ( taka informacja jest zamieszczona przy produkcie ), w związku z tym , klient może zgłosić reklamację z tytułu gwarancji producenta bezpośrednio do gwaranta lub za pośrednictwem sklepu BONAYS.PL, a ten zgłosi daną reklamacje klienta do gwaranta ( producenta ).

b)      Towar Outletowy, będący przedmiotem reklamacji na podstawie gwarancji przy sprzedaży należy wysłać na poniższy adres lub na adres wskazany przez sklep – gwaranta

BONAYS.PL Sara Chełminiak
ul. Wróbli 32/10
40-534 Katowice
tel. kontaktowy : +48 506 471 873

c)      Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji przy sprzedaży, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego.

d)     Sprzedający nie ma wpływu na rozpatrzenie reklamacji przez gwaranta.

 

 1. RĘKOJMIA

a)      Rękojmia z tytułu sprzedaży za produkty z kategorii Outlet zostaje wyłączona, a konsument – klient może zgłaszać reklamację tylko z tytułu gwarancji producenta.

b)      Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

c)      Rękojmia ma zastosowanie tylko do produktów z sekcji outlet, który nie był używany a jedynie ma uszkodzone opakowanie zewnętrzne.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 REGULAMIN PRZEDSPRZEDAŻY BONAYS.PL

Z DNIA 27/04/2018

 1. Preorder, inaczej przedsprzedaż. Uruchamiana jest dla produktów cechujących się dużą popularnością i często ograniczoną dostępnością.
 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie produktu przed jego premierą w cenie specjalnej. Podczas, kiedy produkt aktualnie jest w trakcie szycia, lub dostępny na zamówienie.
 3. W przedsprzedaży zamówić można produkty, których jeszcze nie ma fizycznie, a które są w trakcie transportu do magazynów BONAYS.PL, w trakcie szycia oraz towary niedostępne, ale możliwe jest sprowadzenie danego produktu na życzenie klienta.
 4. Termin dostępności towaru jest zawsze widoczny na stronie zamówienia, może on ulec zmianie z przyczyn niezależnych od BONAYS.PL
 5. Zamówienie w przedsprzedaży zobowiązuje do odbioru zarezerwowanego towaru.
 6. Cena towaru może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od BONAYS.PL.
 7. Towar wysyłany jest bezpośrednio z magazynu BONAYS.PL lub bezpośrednio z dystrybucji. na wskazany w trakcie składania zamówienia adres klienta.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do możliwości anulowania zamówień na preorder w przypadku niedostępności wystarczającej ilości produktu.
 9. Klient otrzymuje zwrot za zakupiony produkt niezwłocznie po poinformowaniu go o anulacji zamówienia.
 10. Wszystkie zamówienia preorder są możliwe do zrealizowania zarówno po zaksięgowaniu wpłaty klienta na konta BONAYS.PL lub pobraniowo
 11. Data realizacji zamówień jest podana przy każdym produkcie. Data liczona od dnia złożenia zamówienia  - ważna jest kolejność składania zamówień.